Get Adobe Flash player

 

           ตราประจำโรงเรียน  
ปรัชญาของโรงเรียน ORA et LABORA  "จงอธิษฐานและลงมือทำงาน"
ภาพลักษณ์ของโรงเรียน   ลูกยอแซฟต้องมีความรับผิดชอบ  นอบน้อมด้วยความสุภาพทั้งกายใจ มีอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม
คติพจน์ของโรงเรียน เรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน หมายถึง ความศรัทธายึดมั่นในหลักปฏิบัติทางศาสนา
   หมายถึง ความมีชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ความหวังและความเจริญก้าวหน้า   
ดอกไม้ประจำโรงเรียน      ดอกซ่อนกลิ่น
นักบุญองค์อุปถัมภ์     นักบุญยอแซฟ
 

อักษรย่อ JS มาจาก JOSEPH เป็นชื่อของนักบุญยอแซฟ (ภัสดาของพระนางมารีย์ มารดาของพระเยซูเจ้า) ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หนังสือและกระถางเพลิงที่มีเปลวไฟลุกสว่างโชติช่วง หมายถึง การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาและความสว่างของชีวิต เส้นขนาน 2 เส้น ในกรอบ 5 เหลี่ยมด้านบนความเสมอต้นเสมอปลายความคงเส้นคงวาของอุดมการณ์ในการจัดการศึกษา กรอบ 5 เหลี่ยม ปลายแหลมตั้งอยู่บนกรอบ 4 เหลี่ยม ORA et LABORA หมายถึง ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีรากฐานมาจากการอธิษฐานและลงมือทำงาน คือ มีมิติด้านศาสนา จริยธรรม คุณธรรม กับมิติทางด้านหลักการและทฤษฎีทางวิชาการ

 

ดอกซ่อนกลิ่น ดอกไม้ประจำโรงเรียน ซึ่งอยู่เหนือหน้าต่าง เป็นสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หมายถึง คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวของนักเรียนที่จะส่งผลต่อสังคมไปตลอดชีวิต ดังเช่น กลิ่นหอมของดอกซ่อนกลิ่นขจรไปทุกทิศทาง